Sprawy Karne

Postępowanie karne

Obrona podejrzanych (w tym zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych) na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego prze policję, prokuraturę oraz inne organy.

Obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym przed wszystkimi instancjami.

Sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji.

Sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowania pokrzywdzonych w całym postępowaniu karnym.

Reprezentowanie interesu Klientów nie będących formalnie stroną postępowania – m.in. świadka, interwenienta, osobę pociągnięta do odpowiedzialności posiłkowej, podmiot mogący zostać zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej.

Postępowanie wykonawcze

Reprezentowanie Klientów i sporządzanie wniosków w postępowaniu wykonawczym, a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

– odroczenia wykonania kary;
– zarządzenia wykonania kary;
– zawieszenia wykonania kary;
– przerwy w wykonaniu kary;
– warunkowego przedterminowego zwolnienia;
– dozoru elektronicznego (odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego).

Reprezentowanie Klientów i sporządzanie pism w sprawach o ułaskawienie.

Reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.