Prowadzone sprawy

Sprawy Cywilne

Sprawy indywidualne

Opiniowanie i sporządzanie projektów umów.

Windykacja należności – w tym prowadzenie spraw o zapłatę.

Sprawy z zakresu prawa zobowiązań.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – m. in. dotyczące podziału majątku, zniesienia współwłasności, zasiedzenia.

Sprawy dotyczące darowizn i dożywocia.

Sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia – w tym przeciwko ubezpieczycielom.

Reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Upadłość konsumencka – sporządzanie wniosku o upadłość oraz reprezentowanie przed sądem.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria zapewnia również bieżącą obsługę prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, w ramach której zajmuję się m.in.:

•przygotowaniem dokumentów założycielskich przedsiębiorstwa;
•postępowaniem rejestrowym;
•sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów;
•dochodzeniem wierzytelności;
•reprezentowaniem przed organami administracji;
•reprezentowaniem przed sądami i sądami administracyjnymi;
•sprawami z zakresu praw pracy;
•sprawami związanymi z likwidacją spółek;
•prowadzeniem negocjacji.

Oprócz stałej pomocy prawnej możliwe jest również zlecenie do prowadzenia pojedynczej sprawy lub doradztwo związane z konkretnym problemem.

Sprawy Rodzinne

Sprawy o rozwód i separację.

Sprawy o alimenty.

Sprawy o kontakty.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i jej wykonywania.

Sprawy dotyczące rozstrzygnięć o istotnych sprawach dziecka – o uzyskanie zastępczej zgody sądu w przypadku braku możliwości porozumienia się z drugim rodzicem.

Sprawy o ustalenie ojcostwa.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków.

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków.

Sporządzanie projektów umów majątkowych małżeńskich.

Sprawy Spadkowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Sprawy o dział spadku.

Sprawy o zachowek.

Sprawy o wykonanie zapisów i poleceń.

Opracowanie projektów testamentów.

Sprawy Karne

Postępowanie karne

Obrona podejrzanych (w tym zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych) na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego prze policję, prokuraturę oraz inne organy.

Obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym przed wszystkimi instancjami.

Sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji.

Sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowania pokrzywdzonych w całym postępowaniu karnym.

Reprezentowanie interesu Klientów nie będących formalnie stroną postępowania – m.in. świadka, interwenienta, osobę pociągnięta do odpowiedzialności posiłkowej, podmiot mogący zostać zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej.

Postępowanie wykonawcze

Reprezentowanie Klientów i sporządzanie wniosków w postępowaniu wykonawczym.

Sprawy o odroczenie wykonania kary.

Sprawy o zarządzenie wykonania kary.

Sprawy o zawieszenie wykonania kary.

Sprawy o przerwę w wykonaniu kary.

Sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Sprawy o dozór elektroniczny – o odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Reprezentowanie Klientów i sporządzanie pism w sprawach o ułaskawienie.

Reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.